Kære Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle

Vi blander os i debatten om fjernvarmeprojektet, da vi for nogle måneder siden blev gjort opmærksom på dét økonomiske materiale, der er blevet udarbejdet af Rambøll, som skal danne rammerne for hele projektets udførsel. Efter flere forskellige dialoger med både branchefolk og lokale politikere, står det klart, at materialet er fejlbehæftet. Der er væsentlige faktorer, som tilbagebetaling af renter på lånet på 165 millioner kr., der simpelthen ikke er taget højde for. Det betyder udsiger til en projekt, der er bliver langt dyrere end dét, som I bliver præsenteret for – og en regning der i sidste ende havner hos Jer, borgerne.

Fjernvarmeprojektet i Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle har efterhånden været lang tid undervejs. Avisen Danmark bragte en artikel i oktober sidste år, hvor det fremgik, at mere end 13.000 fjernvarmeprojekter står i kø og risikerer at gå helt i stå, hvis man ikke sikrer mere kapital. Vi har siden set enorme fjernvarme projekter kuldsejle, mest bemærkelsesværdigt i Odsherred, hvor anlægsomkostningerne ved projektets start blev estimeret til 950 mio. kr., og da projektet var blevet opjusteret til 1,6 mia. kroner, valgte man at indstille alle kundeaftaler og sætte anlægsarbejdet på pause (kilde: Dansk Fjernvarme). Vi håber, at ved at bringe dette skriv til borgerne i Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle, så vil I være med til at stille krav til, at der bliver redegjort for hullerne i de uigennemskuelige økonomiske beregninger samt at en uafhængig part efterser det nødvendige materiale, og derved sikrer projektets grundlag. Herunder kan du læse om det økonomiske grundlag i fjernvarmeprojektet og høre den igangværende debat i kommunalbestyrelsen.

Kommunens direktion fraråder garantien

Fra kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2024 fremgår det, at kommunens direktion fraråder at stille garanti til projektet til rådighed (se referat her).

“Direktionen anbefaler, at der ikke gives garanti. Garantistillelsen er efter direktionens vurdering for risikofyldt, når der tages hensyn til garantiens størrelse i forhold kommunens begrænsede likviditet” (Punkt 8, afsnit 2 “Indstilling”).

I videoen fra samme bestyrelsesmøde kan du se Per Nykjær Jensen (I) stille spørgsmål ved hele projektets økonomi. Per og Jesper Kiel (Ø) rejser samtidig tvivl om den opgjorte beregning på en varmepumpeinstallation, som fremstår langt dyrere end hvad varmepumpeleverandører kan bekræfte. Karl Magnus Bidstrup (A) pointerer derudover, at kommunegarantien vil lægge beslag på hele kommunens likviditet. Det stiller spørgsmålstegn ved kommunens kreditværdighed, skulle projektet blive en realitet.

Projektets økonomi i korte træk

Projektets økonomi bygger på en rapport fra Rambøll, se materiale: TMU Præsentation. På side 13 findes oversigten over “Bruger økonomi”.

Forudsætninger

 • 755 tilsluttede forbrugere, 2 års anlægsperiode
 • Tilslutningsafgift – 50.000 kroner x 755 forbrugere = 37.750.000 Kr.
 • Samlet projektudgift 165.000.000 Kr. til 190.000.000 Kr. – Lån i en 2 års anlægsperiode på 6,5%
  Udgiften til anlægsfinansiering således = 165 Mio x 6,5% x 2 år = 21.450.000 Kr.

Finansiering under drift – efter færdigt anlægsarbejde

 1. Gaskedel, Varmepumpe, og Akkumuleringstank = 36.900.000 Kr. – Lån over 15 år til 4,5%
  Udgiften til amortisering således = 36,9 Mio x 4,5% over 30 år = 3.387.384 Kr./år
 2. Bygninger, nye forbrugere og ledningsnet = 127.000.000 Kr. – Lån over 30 år til 4,5%
  Udgiften til amortisering således = 127 Mio x 4,5% over 30 år = 7.721.880 Kr./år

De samlede udgifter til amortisering under drift bliver således = 10.609.264 Kr. / År

Hertil kommer det uafklarede spørgsmål om hvorvidt anlægsfinansieringens god 21 Mio. Kr. er indregnet i anlægsbudgettet. Det er ikke umiddelbart til at se ud af referatet fra økonomiudvalget. Hvis ikke det er, så skal beregningerne formodentlig baseres på et lån på ca. 190 Mio. Kr., i stedet for et lån på ca. 165 Mio. Kr.

Brugerøkonomi

I oversigten ”Brugerøkonomi” (TMU Præsentation, side 13) opgøres ”Fast Bidrag” og ”Abonnement” til samlet 6.811 Kr./år. x 755 forbrugere – I alt = 5.142.305 Kr./år

Dermed ser der umiddelbart ud til at mangle: Udgiften 10.609.264 minus de forbruger ydelserne på 5.142.305 Kr./år = 5.466.959 Kr./år

 • Hvis der er behov for 10.609.264 Kr. til amortisering, skal ydelsen kunne afholdes af forbrugernes ”Faste Bidrag” og ”Abonnementer”. Fordeles udgiften på 755 forbrugere vil det svare til 14.052 Kr./forbruger/år. I oversigten er ”Fast Bidrag” og ”Abonnement” anført til at være 6.811 Kr. pr. år. Dermed synes der at mangle 7.241 Kr. udover hvad der er oplyst i ”Brugerøkonomi”.

Konklusion

 • Hvis de reelle udgifter til amortisering af de budgetterede og kommune garanterede 165 Mio.Kr. skal kunne afholdes via forbrugerens årlige ydelse, ser det ud som om den anførte årlige udgift til fjernvarme, aktuelt oplyst til at være 24.852 Kr./år, burde forhøjes med de 7.241 Kr. til 32.093 Kr./år.
 • Ydermere – Hvis finansieringsbehovet viser sig at blive 190.000 Mio. Kr., skal der tillægges yderligere godt 2.000 Kr. til forbrugerens årlige udgift, som dermed bliver nærmere 34.000 Kr./år.
 • Man må derudover forvente, at hvis forbrugerne indhenter egne tal på opsætning, finansiering og drift af moderne varmepumper, vil der meget vel kunne vise sig tal som nok nærmere vil vise årlige udgifter på 15.000 til 20.000 Kr./år, end de i ”Brugerøkonomi” anførte 29.556 Kr./år. Sker det må det antages at få en ikke uvæsentlig indflydelse på forbrugernes vilje til at binde sig til fjernvarme.
 • Endelig er der til anlæggets drift og vedligehold (Vedligehold, bil, kontorhold, telefon, vagt, lønninger, revision mv. ) anført til en årlig udgift på 580.000 Kr. Om det er nok ved jeg ikke noget om, men det er i hvert fald penge som skal afholdes af forbrugernes ”Faste Bidrag” og ”Abonnementer”, og som dermed lægger beslag på 768 Kr. af den planlagte opkrævning på 6.811 Kr./år. Drift og vedligehold vil dermed gøre mankoen fra manglende dækning af finansieringsudgifterne tilsvarende større.

Vores rolle og potentielle partiskhed

Det er selvfølgelig vigtigt for os, Elvandvarmer A/S, at belyse vores rolle og være transparent i de motiver, der får os til at bringe dette skriv. Vi har eksisteret som virksomhed siden 2015, hvor vi solgte vores første gennemstrømsvandvarmer. I dag specialiserer vi os i mange forskellige varmeløsninger, herunder varmepumper, som er et alternativ til jeres fjernvarme. Vi tror på, at der skal være fri og fair konkurrence, og at det i sidste ende må være op til forbrugeren at beslutte sig for en løsning på et oplyst grundlag. Men når vi gennemgår materialet for fjernvarmeprojektet, så er det dybt problematisk, at både beregningerne for selve projektet er fejlbehæftede, men også at de tal, der er oplyst for en varmepumpeløsning er deciderede usande og får løsningen til at fremstå dyr i både drift og vedligeholdelse. I virkeligheden er det langt billigere og mere miljørigtigt end fjernvarme. Dét får os til tasterne.

Nogle af hovedpunkterne i problemstillingen om varmepumpeløsningen fra rapporten:

 • Enorm lav COP (virkningsgrad på varmepumpen) på 2,85 – mere realistisk er 3,5 (25% differens).
 • Enorm høj elpris på 1,60 kr. pr. kWh, den samlede marginalpris i februar var under 1,- kr., tariffen er efterfølgende faldet pr. 1. april og spotprisen er også faldet siden (60% differens).
 • Det er en meget dyr varmepumpe, som oven i købet skal betales på 10 år, hvor fjernvarmelånet skal betales på 25 år.
  Den er sat til 132.000,- og man kan sagtens lave disse for 100.000,- (30% differens).

Hvad betyder det for borgerne?

Konsekvensen af at gennemføre projektet kan blive usælgelige huse i området og en økonomisk katastrofe for Svendborg Kommune.
Hvis projektet stoppes undervejs, som det jo ses mange andre steder, så ender gælden i kommunen, så det kommer til at koste på den i forvejen ikke optimale velfærd. Vi opfordrer Jer til at stille spørgsmålstegn ved hele projektet og krav til det underliggende materiale.

Vi har i dette skriv gjort vores bedste for at belyse de økonomiske huller i materialet, så borgerne i området har mulighed for at træffe beslutninger på et mere informeret grundlag. Er du interesseret i at komme i dialog med os, så er du velkommen til at skrive en mail til info@elvandvarmer.dk.

Tilføj ekstra tilbehør